Obchodní podmínky

1.1 Úvodní ustanovení 

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností EEZY Publishing, s.r.o. se sídlem Na Pankráci 322/26 140 00 Praha 4, IČO: 28086660 DIČ: CZ28086660, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 344520 (dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“), a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen „odběratel“ nebo „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). Všeobecné obchodní podmínky společnosti EEZY Publishing, s.r.o. jsou k nahlédnutí na webových stránkách společnosti www.eezy.cz

1.2. Vymezení pojmů 

Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. 

Dodavatelem, resp. prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Kupujícím, resp. odběratelem je spotřebitel, tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání. 

Platí, že objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami. 

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi prodávajícím a kupujícím a jedná se o všechny podmínky uvedené v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky (tedy odesláním návrhu na uzavření kupní smlouvy) stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.3 Vyřízení objednávky a dodací lhůta 

Dodavatel uzavře kupní smlouvu potvrzením objednávky na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v objednávce. 

Objednané zboží bude dodáno dle jeho dostupnosti a kapacitních možností dodavatele. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou odběratel uvedl v objednávce. 

Přejete-li si zrušit Vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte na email: eshop@eezy.cz

1.4 Doprava 

Náklady na doručení odběrateli se určují dle konečné výše objednávky po odečtení všech slev. 

1.5 Platební podmínky 

Dobírka – za zboží zaplatíte až při převzetí zboží od doručovatele, kterým je společnost Česká pošta, s.p. 

Faktura – platba za zboží předem na základě zaslané faktury. Zboží bude expedováno po úhradě a připsání platby na náš účet. 

Hotovost – za zboží zaplatíte při osobním převzetí v sídle dodavatele v hotovosti. 

1.6 Ceny a platnost nabídky 

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou konečné. Součástí dodávky je řádný daňový doklad, který je odběrateli zasílán na e-mail uvedený v objednávce. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny. 

1.7 Odstoupení od smlouvy 

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. 

Vrácena bude plná cena zboží dle daňového dokladu (vystavené faktury), bez nároku na vrácení nákladů souvisejících. Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem. 

Při odstoupení od smlouvy je třeba zaslat na e-mailovou adresu eshop@eezy.cz v písemné podobě řádně vyplněný reklamační formulář, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.eezy.cz, a to ve výše stanovené lhůtě. 

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Náklady na vrácení zboží hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující. 

2 REKLAMAČNÍ ŘÁD 

2.1 Důvod reklamace 

Poškozená zásilka 

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předávání pracovníkem České pošty, s.p., doporučujeme zásilku nepřebírat a informovat nás o této skutečnosti telefonicky (+420 724 767 147) a následně e-mailem (eshop@eezy.cz) , abychom mohli Vaši reklamaci řešit.  

Poškozené nebo chybně dodané zboží 

Pokud zjistíte závadu po rozbalení zásilky (poškození, nekompletnost, záměna či vada uvnitř knihy), neprodleně nás informujte na e-mailovu adresu eshop@eezy.cz.  Při písemné komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky a fotodokumentaci závady (foto z mobilu). 

2.2 Postup pro vyřízení reklamace 

O jakékoliv reklamaci nás informujte včetně uvedení fotodokumentace poškození či závady na email: eshop@eezy.cz nebo telefonicky na tel: +420 724 767 147. 

Zboží prosím zašlete zpět až po kontaktu s pověřeným pracovníkem naší společnosti, který Vás případně vyzve k vrácení na kontaktní adresu a sdělí Vám podrobnější informace k celému postupu. 

Budete-li požadovat náhradu nákladů za poštovné, které vznikly při řešení reklamace (doprava zboží zpět na sklad), zašlete prosím dodatečně na email eshop@eezy.cz kopii podacího lístku. Jiným způsobem nemůže být náhrada nákladů za poštovné z naší strany uhrazena. 

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na koupi zboží objednaného přímo na internetových stránkách www.eezy.cz, tedy nikoli na publikace zakoupené v knihkupectví, či v jiných internetových obchodech. 

2.3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) 

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz 

Kontaktní adresa pro vrácení zásilek: 

EEZY Publishing, s.r.o. 

Na Pankráci 322/26, 140 00 Praha 4 

V případě nejasností nás můžete kontaktovat: 

  • telefonicky: +420 724 767 147 (Po-Pá 9:00-16:00) 
  • písemně na výše uvedené adrese 

3 OCHRANA OSOBNÍCH DAT 

Podmínky zpracování Vašich osobních údajů a bližší informace o tom, jak s Vašimi osobnímu údaji nakládáme, naleznete na záložce www.eezy.cz/GDPR 

Kontakt

Odběr

Inzerce / vydavatelství